طبیعت

از طریق ضعف اراده ، که همان گفتن از طریق است

از طریق ضعف اراده ، که همان گفتن از طریق است

در آنجا هر کسی که دوست داشته باشد یا دنبال کند و یا بخواهد درد خود را بدست آورد...

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'imagick.so' (tried: /usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/imagick.so (/usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/imagick.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/imagick.so.so (/usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: